Programme of Inquiry

 

Hvem vi er

Et nysgjerrig og dypere studium av selvidentitet; tro og verdier; personlig, fysisk, psykisk, sosial og åndelig helse; menneskelige relasjoner, inkludert familier, venner, lokalsamfunn og kulturer; rettigheter og ansvar; hva det betyr å være menneske

Der vi er i sted og tid

Et nysgjerrig og dypere studium av vår orientering i tid og sted; personlige historier; boliger og reiser; funn, utforsking og vandringer av menneskeheten; forholdet og sammenhengene mellom enkeltpersoner og sivilisasjoner, fra lokale og globale perspektiver.

 

Hvordan vi uttrykker oss

Et nysgjerrig og dypere studium av de måtene vi oppdager og uttrykker ideer, følelser, natur, kultur, tro og verdier; på hvilke måter vi reflekterer over, utvider og nyter vår kreativitet; vår forståelse av det estetiske.

 

Hvordan verden fungerer

Et nysgjerrig og dypere studium av den naturlige verden og dens lover; samspillet mellom den naturlige verden (fysiske og biologiske) og det menneskelige samfunn; hvordan mennesker bruker sin forståelse av vitenskapelige prinsipper; virkningen av vitenskapelige og teknologiske fremskritt på samfunnet og på miljøet.

 

Hvordan vi organiserer oss selv

Et nysgjerrig og dypere studium av sammenhengene mellom menneskeskapte systemer og lokalsamfunn; strukturer og funksjoner av organisasjoner; samfunnsbeslutningsprosesser; økonomiske aktiviteter og deres innvirkning på menneskeheten og miljøet.

 

Hvordan vi deler planeten

Et nysgjerrig og dypere studium av rettigheter og ansvar i kampen for å dele begrensede ressurser med andre mennesker og med andre levende ting; lokalsamfunn og relasjonene i og mellom dem; tilgang til likestilling; fred og konfliktløsning.

 

1. klasse

Sentral idé:

Menneskers relasjoner med hverandre kan ha innflytelse på deres velvære.

Hovedbegreper: funksjon, sammenheng, ansvar

Beslektede begreper: samarbeid, vennskap, balanse

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Hvordan vi utvikler gode relasjoner
 • Hvordan relasjoner påvirker oss
 • Roller og oppførsel innenfor relasjoner

 

Sentral idé:

Hvor og hvordan folk har bygget sine hjem bestemmes av topografi og kultur.

Hovedbegreper: form, funksjon, årsakssammenheng

Beslektede begreper: topografi, elver, fjell, materialer,

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Topografi rundt om i verden
 • Forskjellige typer hjem
 • Grunner til at folk bor der de bor
 • Hvordan hus har endret seg gjennom tid

Sentral idé:

Folk deler personlige og kulturelle begivenheter gjennom feiringer og tradisjoner.

Hovedbegreper: form, sammenheng

Beslektede begreper: feiringer, tradisjoner, historie, religion

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Forskjellige typer kulturelle feiringer
 • Forskjellige typer personlige feiringer
 • Personlige tradisjoner

Sentral idé:

Ved å eksperimentere med hvordan leketøy, spill og sanger fungerer finner vi ut hvordan vi kan bruke dem kreativt. 

Hovedbegreper: funksjon, endring

Beslektede begreper: krefter, bevegelse, 

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Hvordan vi bruker, leketøy, spill og sanger
 • Hvordan leketøy er påvirket av krefter
 • Hvordan leketøy og spill er bygd

Sentral idé:

Lokalsamfunn er avhengige av menneskeskapte systemer.

Hovedbegreper: funksjon, form, sammenheng

Beslektede begreper: kommunikasjon, rolle, mønster

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Behov lokalsamfunn har når de fungerer (hjem og skole)
 • Systemer som brukes til å organisere vårt samfunn
 • Roller og ansvarsområder for forskjellige folk i vårt lokalsamfunn
 • Samarbeid og ansvarsområder som trengs for at systemer skal fungerer

 

Sentral idé:

Mennesker og dyr lever i habitater og har en effekt på hverandre.

Hovedbegreper: funksjon, sammenheng, ansvar

Beslektede begreper: gjensidig avhengighet, systemer, behov

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Dyrenes behov
 • Hvordan mennesker og dyr trenger og bruker miljøet
 • Hvordan våre handlinger kan hjelpe eller skade miljøet

 

2. klasse

Sentral idé:

Sunne valg påvirker velvære.

Hovedbegreper: årsakssammenheng, sammenheng, funksjon

Beslektede begreper: helse, systemer, valg

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Hva det betyr å være sunn
 • Kroppens systemer og hvordan de fungerer
 • Følger av livsstils valg på kroppen

Sentral idé:

Dokumentering av personlige historier tillater mennesker å reflektere over og feire hvem de er og hvor de kommer fra. 

Hovedbegreperårsakssammenheng, endring,  refleksjon

Beslektede begrepervekst, kronologisk rekkefølge, bevis

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Måter man kan dokumentere personlige historier
 • Personlig endring fra fødsel til nåtid: seg selv og familien
 • Metoder man kan reflektere over fortidens erfaringer

Sentral idé:

Ulike tegn og symboler tillater mennesker å kommunisere om kultur, tro og verdier.

Hovedbegreper: form, sammenheng, perspektiv, 

Beslektede begreper: kultur, avbildning, mønster

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Spesialiserte systemer for kommunikasjon
 • Hvordan design elementer av tegn og symboler støtter kommunikasjon
 • Hvordan vi tolker og reagerer på diverse tegn og symboler

Sentral idé:

Livet er påvirket av vær- og sesongmessige endringer som kan forklares, observeres, spås og måles.

Hovedbegreper: form, funksjon, sammenheng

Beslektede begreper: mønster, systemer, innvirkning, revolusjon, rotasjon, vær

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Sesongmessige endringer
 • Hvordan været fungerer
 • Hvordan været er observert, spådd og målt
 • Påvirkninger av været på livet

Sentral idé:

Maten vi spiser er administrert av menneskeskapte systemer.

Hovedbegreper ansvar, årsakssammenheng

Beslektede begrepernettverk, systemer, transport, mat, prosesser, produksjon

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Opprinnelsen til naturlige matvarer
 • Roller som trengs for å få mat til forbrukere
 • Problemstillinger knyttet til matproduksjon

Sentral idé:

Folk kan etablere rutiner for å opprettholde og vedlikeholde jordens ressurser.

Hovedbegreper: endring, ansvar, refleksjon

Beslektede begreper: livsstil, resurser,

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Begrensede naturressurser
 • Personlige valg som kan bidra til å opprettholde miljøet
 • Gjenbruk og gjenvinning av ulike materialer
 • Redusering av avfall
3. klasse

Sentral idé:

Myter og legender uttrykker folks tro og forståelse av verden rundt dem.

Hovedbegreper: perspektiv, ansvar

Beslektede begreper: myter, legender, verdier, folkefortellinger, symbolikk, tro, kultur, identitet

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Folkefortellingers karaktertrekk
 • Likheter mellom myter og legender fra rundt omkring verden
 • Symbolikken brukt i myter og legender

Sentral idé:

Kulturminner gir oss en måte å lære om og forstå historien til et samfunn.

Hovedbegreper: endring, refleksjon

Beslektede begreper: historie, gjenstander, kultur, dokumentasjon, arkeologi

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Måter å finne ut om fortiden
 • Hvordan kulturminner former et fellesskap
 • Personlig, lokale og globale gjenstander og deres betydning

Sentral idé:

Scenekunst rundt om i verden tillater folk å uttrykke seg.

Hovedbegreper: form, sammenheng, perspektiv

Beslektede begreper: scenekunst, dans, teater, gester, bevegelse, tolkning

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Mangfoldet av scenekunst
 • Unik kulturell tolkning av scenekunst
 • Vanlige elementer i scenekunst rundt om i verden

Sentral idé:

Mennesker reagerer på den stadige skiftende naturen av Jordens overflate.

Hovedbegreper: årsakssammenheng, endring, sammenheng

Beslektede begreper: erosjon, geologi, tektoniske plater, bevegelse, miljøendringer

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Hvordan de ulike komponentene i jorden henger sammen
 • Hvordan jorden har endret seg og fortsetter å endre seg
 • Menneskelige reaksjoner på jordas endringer

Sentral idé:

Markedet er et system for handel med varer og tjenester som møter behovene og ønskene til samfunnet.

Hovedbegreper: funksjon, sammenheng, ansvar

Beslektede begreperveksling, handel, verdi, økonomi, budsjett, markedsføring

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Markedets rolle i et samfunn
 • Hvorfor penger og banker eksisterer
 • Hvorfor vi har jobber

Sentral idé:

Biologisk mangfold er avhengig av en balanse av organismer innenfor systemer.

Hovedbegreper: sammenheng, ansvar

Beslektede begreper: balanse, biologisk mangfold, gjensidig avhengighet, organismer, habitats, interaksjon, order

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Biologisk mangfold (i skog og fjell)
 • Næringsnett, næringskjeder og næringspyramider
 • Faktorer som påvirker balansen av systemene
4. klasse

Sentral idé:

Forståelse av hvordan menneskets hjerne fungerer hjelper oss å forbedre vår læringsferdigheter.

Hovedbegreper: form, perspektiv, årsakssammenheng

Beslektede begreper: systemer, konsekvenser, årsak og effekt, tilpasning, organisme,

An Inquiry Into:

 • Hjernens struktur
 • Hvordan vi bearbeider og lærer ny informasjon
 • Hva som skjer når hjernen fungerer dårlig

Sentral idé:

Oppdagelsesreiser fører til nye funn og utvikler nye forståelser.

Hovedbegreper: funksjon, refleksjon, perspektiv

Beslektede begreper: konsekvenser, oppdagelse, geografi, leting, navigasjon, kartlegging

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Grunner for utforsking (historiske og personlige)
 •  Virkningen av oppdagelsesreisende og utforsking
 • Prosessen med leting
 • Hva vi lærer gjennom oppdagelsesreiser

Sentral idé:

Gjennom fotografering kan vi uttrykke vår kreativitet og meninger.

Hovedbegreper: perspektiv, funksjon, form,

Beslektede begreper: identitet, kommunikasjon

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Bruk av teknologi innen fotografi
 • Personlige og sosiale responser til fotokunst
 • Hvordan fotografi brukes til å kommunisere meninger

Sentral idé:

Strukturer kan forstås i forhold til de kreftene som virker på dem.

Hovedbegreper: form, funksjon, sammenheng

Beslektede begreper: strukturer, krefter, transformasjon

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Ulike typer krefter
 • Hvordan krefter virker på gjenstander
 • Hvordan kunnskap om krefter påvirker design av strukturer

Sentral idé:

Gode borgere deltar i samfunnet på en reflektert og ansvarlig måte.

Hovedbegreper: sammenheng, ansvar, refleksjon

Beslektede begreper: kommunikasjon, systemer, etikk, sikkerhet

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Sikker og effektiv praksis på nettet og i den virkelige verden
 • Måter å navigere og evaluere informasjon
 • Måter å konsumere og skape digitalt innhold

Sentral idé:

Ulike strategier kan brukes til å løse konflikter og opprettholde fred.

Hovedbegreper:

årsakssammenheng, perspektiv, ansvar

Beslektede begreper: fred, konflikt, løsning

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Årsaker til at konflikter oppstår
 • Strategier for å løse konflikter
 • Hvordan fred og konflikter påvirker oss
5. klasse

Sentral idé:

Endringer mennesker opplever i oppveksten påvirker deres utviklende forståelse av sin selvidentitet.

Hovedbegreper: ansvar, endring, funksjon

Beslektede begreper: modenhet, systemer, image, trivsel, identitet, vekst

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • De fysiske endringene som skjer i ungdomsårene
 • Faktorer som bidrar til selvoppfatning og trivsel i ungdomsårene
 • Betydelige endringer i modningsprosessen og den resulterende økning i ansvarsmengde

Sentral idé:

Migrasjon er en respons til utfordringer og muligheter

Hovedbegreper: årsakssammenheng, endring, perspektiv

Beslektede begreper: påvirkning, tilpasning, meninger, fordommer, migrasjon

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Grunner til at folk flytter
 • Migrasjon gjennom historien
 • Effekter av migrasjon på lokalsamfunn, kulturer og enkeltpersoner

Sentral idé:

Gjennom filmen blir vi utfordret til å uttrykke våre ideer kreativt.

Hovedbegreper: refleksjon, perspektiv

Beslektede begreper: kreativitet, film, fortellinger

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Ulike kreative styrker
 • De varierende grader av kompleksitet i filmproduksjon
 • De ulike formål av filmer

Sentral idé:

Energi kan bli omdannet og brukes til å hjelpe menneskets utvikling.

Hovedbegreper: form, årsakssammenheng, ansvar

Beslektede begreper: transformasjon, produksjon, bevaring, bærekraftig utvikling, distribusjon, forbruk, teknologi, energi, kraft

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Ulike former for energikilder (fornybar og ikke-fornybare)
 • Hvordan vi utnytter, bevarer og fornyer energikilder
 • Energibruk, effektene og bærekraftig praksis

Sentral idé:

Regjerings- og samfunnsmessige beslutninger påvirker livene til sine borgere.

Hovedbegreper: funksjon, perspektiv, ansvar

Beslektede begreper: likestilling, rettigheter, ansvar, statsborgerskap, styresett, jus, politikk, ledelse, makt, grunnlov, idealer, velferd, samfunn, frivillighet, regler, forskrifter, stemmegivning

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Hvordan offentlige systemer fungerer
 • Effekter av regjeringen på borgere
 • Rettigheter og ansvar for statsborgerskap

Sentral idé:

Vår planet inneholder naturressurser som mennesker kan sette til en rekke bruksområder.

Hovedbegreper: årsakssammenheng, perspektiv, ansvar

Beslektede begreper: ressurser, gruvedrift

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Naturressurser
 • Tilgang og bruk av naturressurser
 • Konsekvenser av å bruke naturressurser
6. klasse

Sentral idé:

Folk bruker moralske rammeverk for å veilede sine daglige liv.

Hovedbegreper: form, perspektiv, sammenheng

Beslektede begreper: Moral, godt og ondt, verdens problemer, Learner Profile

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Begrepet moral
 • Aktuelle verdensproblemer
 • Learner Profile

Sentral idé:

Tidligere sivilisasjoner har formet den måten vi lever våre liv.

Hovedbegreper: årsakssammenheng, endring, form

Beslektede begreper: påvirkning, tilpasning, innflytelse

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Kjennetegn på en sivilisasjon
 • Økning og tilbakegang av sivilisasjoner
 • Effekt av tidligere sivilisasjoner på i dag

Sentral idé:

Offentlige rom er et lerret for kunstverk som inviterer til en emosjonel respons.

Hovedbegreper: form, funksjon, perspektiv

Beslektede begreper: opinion, design

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Former for offentlig kunst
 • Formål for offentlig kunst
 • En kunstners rolle

Sentral idé:

Alt består av materie som alltid vil bli bevart, men med egenskaper som kan endre.

Hovedbegreper: funksjon, form, sammenheng

Beslektede begreper: transformasjon, reversible, irreversible, egenskaper, tilstander av materie

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Komponenter av saken
 • Egenskaper til materier
 • Fysiske og kjemiske endringer

Sentral idé:

Entreprenører ser etter muligheter for å møte behov og løse problemer i kreative og lukrative måter.

Hovedbegreper: form, årsakssammenheng, ansvar

Beslektede begreper: virksomhet, behov, fortjeneste, produksjon, tap, løsninger

Et nysgjerrig og dypere studium av:

 • Hvordan folk identifiserer entreprenørielle muligheter
 • Prosessene for entreprenørskap
 • Effekten av entreprenørskap

EXHIBITION

Sentral idé:

Vil bli bestemt i samarbeid med studenter

Hovedbegreper: Alle

Beslektede begreper: avhengig av individuelle studiefokuser

Et nysgjerrig og dypere studium av:

Elevene bestemmer